Alevitisme
De basis van Alevitisme is "Vier Deuren en Veertig Treden".Volgens het Alevitische geloof dient ieder mens ernaar te streven om Volmaakt Mens te worden. Om Volmaakt Mens te worden, moet men de Vier Deuren en Veertig Treden doorgaan.

De Vier Deuren zijn:
– Seriat
– Tarikat
– Marifet
– Hakikat

Elke Deur heeft tien Treden.
Als iemand de Weg van de Alevieten wil “intreden”, met andere woorden de Alevitische levensbeschouwing wil aanhangen, dan moet hij eerst een “gelofte afleggen”. Iemand die dat gedaan heeft, noemt men “Talip”. Een Talip leert de principes van de Alevitische leer/weg van een “Rehber” (letterlijk vertaald: een wegwijzer, gids). Een Talip moet zoals elke Aleviet zijn “handen, tong en lendenen beheersen”. De Weg afleggen betekent ingewijd worden in de mystieke Alevitische leer, dat wil zeggen in de betekenis ven de Vier Deuren en Veertig Treden. De Vier Deuren en Veertig Treden zijn derhalve te beschouwen als stadia op weg naar Perfectie.
In de tegenwoordige praktijk zijn er niet veel Alevieten die als Talip een Rehber hebben die hen naar Perfectie leidt. Doordat Alevieten steeds beter organiseren, nemen de mogelijkheden echter toe om de Alevitische principes na te leven.
Om de betekenis ven de Vier Deuren en Veertig Treden aan te geven, maken Alevieten soms gebruik van metaforen. Zo kun je zeggen dat de Vier Deuren en Veertig Treden te vergelijken zijn met het onderwijssysteem vanaf de kleuterschool tot aan de universiteit. Ook kun je zeggen dat de weg vormen die een persoon tijdens zijn leven hoort af te lopen en alle stadia bestrijken van geboorte tot aan ouderdom. Iemand die de slechte kanten van zijn gedrag niet heeft kunnen verwijderen, is dan niet volwassen. Zo iemand is in de fase van Seriat (de Wet) blijven steken. Hij is nog aan de religieuze regels en wetgeving onderworpen. Anderen, die Tarikat hebben bereikt, hebben de kracht gehad uit zichzelf hun slechte gedragingen te corrigeren en af te zweren en doen goed aan hun medemens. Zij die Marifet hebben bereikt, hebben wat betreft gevoel en wetenschap de hoogste trede op de ladder bereikt en zijn tot Goddelijke geheimen doorgedrongen. Personen in Hakikat tenslotte, zien God, komen in aanraking met God, en kennen tijd en plaats in de Goddelijke orde.
Andere metaforen zijn dat de Vier Deuren en Veertig Treden staan voor tijdperken die vele eeuwen bestrijken (met Hakikat als het tijdperk waarin de mensen de eeuwigdurende vrede bereiken), of dat ze staan voor de ontwikkeling van de hersenen van de mens.

De precieze formuleringen van de Vier Deuren en Veertig Treden
Seriatis de eerste deur. Het gaat hier om de puur- en goedheid. Het gaat niet om de vorm of om de uiterlijkheid van de regels en de wetten (Seriat) van de Islam, maar om het diepgaande, het leren van puurheid, zuiverheid en goedheid van de mystieke leer.

De Tien Treden van Seriat zijn:
1. Leren lezen en schrijven, voor de Mursid (wegwijzer/gids ook dede genoemd) beloven dat je aan alle regels zult houden.
2. Je goede verstand gebruiken om via de weg van het “goede” (gönül) zichzelf te kennen en op deze wijze proberen God in je wezen te vinden.
3. Niet vanuit een “vormgedachte” (zahir), maar vanuit een “innerlijke gedachte” (batini) bidden.
4. Je gedachten en hart reinigen van vijandige daden en verboden zaken.
5. Gelofte afleggen (de weg van Alevieten intreden) en je behoeden voor kwade gedachten en daden.
6. Geen schade toebrengen aan levende wezens en de natuur.
7. Kennis hebben van alle normen en waarden van de Weg.
8. Tegen mensen zachtaardig zijn en hen met liefde bejegenen.
9. Zorgdragen voor het schoonhouden van jezelf en je omgeving.
10. Toenadering zoeken tot God.

Tarikat is de tweede deur. De Tien Treden van Tarikat zijn:
1. Aan een dede (gids/wegwijzer) verbonden zijn, intomen c.q. beheersen van je verlangens.
2. Het onderwijs volgen dat je gedachten en gedrag verder ontwikkelt.
3. Opheffen van het verschil tussen de seksen, beseffen dat man en vrouw gelijk zijn.
4. De weg van “goedheid” bewandelen (bijv. behulp- en zorgzaam zijn), nuttig zijn voor de mensheid.
5. Daden doen die de mensheid dienen, en deze zien als de weg die ook leidt tot God.
6. De mens en natuur die de weerspiegeling van God zijn, behoeden voor zaken die schade kunnen aanrichten.
7. Geloven dat bij de gratie van God (door in je zelf te zoeken) alles goedkomt en nooit je vertrouwen hierin verliezen.
8. Zoeken naar kennis/wetenschap, leren van de ervaringen van anderen en van alles lering trekken.
9. God en heilige personen binnen het Alevitisme met liefde bejegenen.
10. Zich innerlijk arm voelen en geen hoge dunk van je zelf hebben.

Marifet is de derde deur. De Tien Treden van Marifet zijn:
1. Je verlangens beheersen, dus je handen, tong en lendenen beheersen; geen slechte daden verrichten.
2. Afstand houden van egoisme en geen haat en wrok koesteren.
3. Leefregels aanhouden als het gaat om wereldse zaken die genot geven.
4. Je beheersen bij boosaardige zaken en je volwassen opstellen.
5. Vermijden van ongeschikte handelingen en gedragingen.
6. Het delen van kennis met de gemeenschap zien als gebed.
7. Geloven in de verhevenheid van wetenschap; met het goede verstand het universum omarmen.
8. Nederig zijn om te kunnen luisteren en je te kunnen overgeven aan God.
9. Jezelf kennen: een mens die een klein universum is kennen. Zien dat een groot Universum bestaat. In het verlengde hiervan beseffen dat alle geheimen van God in de mens verborgen zijn.
10. Het niveau van “volle ontwikkeling” bereiken en voelen dat de goddelijke Waarheid in wezen een is met jezelf.

Hakikat is de vierde en laatste deur. De Tien Treden van Hakikat zijn:
1. De aarde onder ieders voeten worden en de tevredenheid van God verdienen.
2. Zonder onderscheid te maken op het gebied van religie, taal, etniciteit, levensbeschouwing en sekse, alle mensen als gelijke zien.
3. Binnen je vermogen alle diensten verlenen aan de mensheid; een zendende/gevende persoon zijn.
4. Je ogen sluiten voor de schaamte van anderen; “verbergend” zijn.
5. Alle wezens zien als deel van de Eenheid van het Zijn (Vahdet-i Vücut, Varligin Birligi). In het verlengde hiervan liefde tonen aan het levende en niet-levende; het verlenen van diensten zien als gebed.
6. De drie Eenheden van het Zijn: God, Mens en Universum, wat in de geloofsleer van de Werkelijkheid van het Zijn (Vahdet-i Mevcut, Varligin Mevcudu) wordt genoemd als Een, kunnen zien als God.
7. De betekenis kennen, het Geheim leren: De innerlijke kennis (batin bilgisi) gebruiken om de Waarheid (Hakikat) te bereiken. Van je verlangens loskomen om God in je wezen te vinden. Afstand houden van degenen die het Geheim van de Waarheid niet hebben doorgrond. Het Geheim geheim houden.
8. Met God een worden.
9. De schoonheid van de Waarheid overbrengen aan volgende generaties en aan andere volken.
10. In elk hart -dat gezien wordt als “huis van God”- luisteren naar en overleggen met God; met de Goddelijke geheimen en waarheden het Goddelijke Universum bezichtigen.

Deze website maakt gebruik van cookies en vraagt ​​uw persoonlijke gegevens om uw surfervaring te verbeteren.